Acceptatie Algemene Voorwaarden

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van 4 real solutions. Conform de nieuwe regelgeving hebben wij de bijlage Gegevensverwerking toegevoegd. Als dienstverlener zijn wij namelijk verplicht om te vermelden hoe wij met jouw gegevens omgaan en om toestemming van jou te krijgen om deze gegevens te mogen verwerken.

Je kunt de algemene voorwaarden ook hier downloaden. Hiervoor heb je wel een PDF reader nodig, gratis te downloaden van www.adobe.com

Wanneer je onze voorwaarden (in het bijzonder de Bijlage Gegevensverwerking) hebt doorgenomen en begrepen, vragen we jou onderstaand contactformulier in te vullen en te versturen om ons toestemming te verlenen jouw gegevens te verwerken. Deze toestemming is voor ons essentieel om onze diensten goed uit te kunnen voeren. We verwerken uitsluitend gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze diensten conform overeenkomst en bewaren gegevens nooit langer dan noodzakelijk.

  • Je kunt jouw klantnummer vinden op onze factuur.
  • Vul hier jouw e-mailadres in dat bij ons bekend is
    Door akkoord te gaan verklaar ik dat ik de algemene voorwaarden op de pagina https://www.4realsolutions.com/acceptatie-algemene-voorwaarden/ heb gelezen en goed heb begrepen en geef ik 4 real solutions toestemming om namens mij gegevens te verwerken.

Dit formulier wordt verzonden via een versleutelde SSL-verbinding om de veiligheid van jouw gegevens te waarborgen.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

a) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij 4 real solutions, gevestigd te Weert, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 60938110, vanuit haar vestiging aan het Paradijsstraatje 49 (6001 CZ) in Weert, Nederland, diensten en producten levert, zoals onder meer beschreven in artikel 4.1, ten behoeve van de afnemer.
b) In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis.
c) Leverancier: 4 real solutions gevestigd te Weert, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 60938110.
d) Acceptatie: de goedkeuring door Afnemer van de door Leverancier op grond van deze Overeenkomst verrichte prestaties.
e) Abonnement: het maandelijkse abonnement, waarmee diensten worden geleverd zoals updates, back-ups, service, domeinnaamregistratie en beheer, hosting en advertentiecampagnes.
f) Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die met Leverancier een overeenkomst wenst af te sluiten of heeft gesloten.
g) Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.
h) CMS: content managementsysteem: Met een content managementsysteem kunt u uw website onderhouden zonder zelf technische kennis nodig te hebben van HTML, PHP, JavaScript, mySQL, CSS enzovoorts. Bij een content managementsysteem zijn content, structuur en vormgeving volledig van elkaar gescheiden. De structuur en vormgeving van de website zijn opgeslagen in verschillende soorten bestanden (PHP, CSS, HTML) terwijl de content is opgeslagen in een database (mySQL)
i) Dienst: de specifieke dienst die 4 real solutions met Afnemer overeenkomst, zoals vermeld in de Overeenkomst dan wel offerte.
j) Domeinnaamregistratie: het door of via Leverancier laten registreren van een domeinnaam en/of IP-adres.
k) Drukwerk: alle middelen die informeren, voorlichten over of promotie maken voor het beleid, de organisatie of de Producten van de afnemer.
l) Gebrek: aantoonbare afwijking in een Product of een Dienst ten opzichte van de daarvoor geleverde specificaties.
m) Hosting: de activiteiten van Leverancier of door haar ingeschakelde derden, welke werkzaamheden vallen onder de Overeenkomst.
n) Hostingprovider: bedrijf waar de website wordt ondergebracht
o) Incidenten: een reproduceerbare en aantoonbare storing die ertoe leidt dat de Website niet beschikbaar is en die niet het gevolg is van fouten in de (Programmatuur) van de Website.
p) Ondersteuning: het verlenen van (telefonische) assistentie door medewerkers van Leverancier.
q) Overeenkomst: de overeenkomst tussen 4 real solutions en Afnemer krachtens welke 4 real solutions de Dienst zal uitvoeren.
r) Overmacht: Onder overmacht wordt verstaan: overlijden, ziekte, van de Afnemer.
s) Registry: een Registry is de organisatie welke houdergegevens, administratieve contactpersonen en technische contactgegevens in een database in beheer heeft. De Registry (in Nederland is dat de SIDN) beheert de registraties van de domeinnamen onder het TLD.
t) Startdatum: datum vanaf wanneer de overeenkomst van kracht is.
u) Website: de website van 4 real solutions te vinden op https://4realsolutions.com of andere in beheer van Leverancier zijnde websites waarop zij onder meer haar Diensten en Producten aan derden ter beschikking stelt, dan wel een (onderdeel van een) website welke in opdracht van Afnemer wordt ontwikkeld door Leverancier en /of door haar ingeschakelde derden.

2.1 Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Leverancier gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Leverancier schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.
2.2 De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik door Afnemer c.q. bezoeker van de Website.
2.3 Voor specifieke diensten kunnen aanvullende voorwaarden gelden.
2.4 Van deze Algemene Voorwaarden kan niet worden afgeweken tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen

3.1 Uitingen van Leverancier op de Website met betrekking tot het ter beschikking stellen van Diensten gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende Diensten. De Overeenkomst komt tot stand indien de Leverancier dit bevestigt. Bevestiging kan elektronisch (bijvoorbeeld via de Website, per e-mail, telefoon of middels SMS dan wel vergelijkbare technologieën, zoals WhatsApp) of, indien zulks is overeengekomen, schriftelijk plaatsvinden. Bevestiging van de Leverancier wordt eveneens geacht te hebben plaatsgevonden indien Afnemer toegang tot diensten van Leverancier krijgt via de Website.
3.2 Afnemer plaatst in beginsel een bestelling via internet waarin zij verklaart akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden en de door Leverancier gehanteerde prijzen. Afnemer gaat er mee akkoord dat Leverancier meteen begint met haar werkzaamheden en daarvoor een CMS-installatie klaarzet en hostingruimte reserveert op haar ontwikkelomgeving om daarin de website te bouwen.
3.3 Spelfouten in domeinnamen die tot stand zijn gekomen door een (telefonische) bestelling zijn voor risico en rekening van Afnemer.

4.1 Indien Afnemer Huisstijlontwikkeling afneemt, kan Leverancier opdracht worden verstrekt, welke opdracht Leverancier aanvaardt, om in overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst vanaf de Startdatum de volgende diensten uit te voeren, welke in onderling overleg kunnen worden beperkt of uitgebreid:
a) Het (eventueel in aanvulling op het Websitepakket) ontwikkelen van de externe visuele presentatie van een bedrijf door middel van o.a. eigen briefpapier, logo, vervolgpapier, enveloppen, visitekaartje(s) en/of website(s).
b) Het ontwerpen van de verzochte externe visuele presentatie middels het door Afnemer ingevulde aanleverdocument.
c) Het presenteren van twee logo’s en/of Huisstijlen aan Afnemer, waaruit Afnemer één kan kiezen.
d) Het digitaal beschikbaar stellen van de Huisstijl en/of het logo in het tussen partijen overeengekomen bestandsformaat. Indien er geen bestandsformaat is overeengekomen, zal Leverancier naar eigen inzicht bepalen in welk bestandsformaat de Huisstijl en/of het logo door Leverancier wordt aangeleverd.
4.2 Indien Afnemer een Websitepakket afneemt, kan Leverancier opdracht worden versterkt, welke opdracht Leverancier aanvaardt, om in overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst vanaf de Startdatum de volgende diensten uit te voeren, welke in onderling overleg kunnen worden beperkt of uitgebreid:
a) Het opmaken en ontwikkelen van een website in een aangeleverde of indien gewenst door Leverancier te ontwikkelen huisstijl;
b) Het bouwen van de website, menu’s en alle overeengekomen pagina’s op een testdomein en vullen van deze pagina’s met door Afnemer middels het aanleverdocument aangeleverde teksten en afbeeldingen;
c) Het beschikbaar stellen van het CMS-beheersysteem.
d) Het plaatsen van het Webdesign op een previewlocatie in afwachting van goedkeuring van Afnemer;
e) Het beschikbaar stellen van het Webdesign na goedkeuring van Afnemer.
4.3 Bij afname van een Websitepakket neemt Afnemer tevens een Abonnement af, waarbij Leverancier in overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst vanaf de Startdatum de volgende servicediensten uitvoert:
a) Periodieke technische updates;
b) Periodieke website back-up, inclusief de Programmatuur en informatie die zich daarop bevindt;
c) Het leveren van gebruikersondersteuning, waaronder begrepen: onbeperkt toegang tot de telefonische helpdesk van leverancier;
d) Toegang tot een Nederlandstalige handleiding van het CMS-beheersysteem;
e) Onbeperkte toegang tot het CMS-beheersysteem;
f) Meerdere gebruikers in CMS mogelijk;
g) Het wijzigen dan wel toevoegen van nieuwe content zoals overeengekomen in de Overeenkomst dan wel offerte
h) Het beschikbaar (laten) stellen en houden van een CMS-Beheersysteem waarmee Afnemer de (grafische-en tekstuele) gegevens voor de Website, data en Programmatuur kan plaatsen op haar Website;
i) Het verzorgen van naar redelijkheid en volgens stand der techniek geldende maatstaven voldoende maatregelen voor beveiliging van een website tegen virussen, trojan horses etc. alsook tegen andersoortig gebruik van onbevoegden.

5.1 Leverancier draagt er zorg voor dat de Algemene Voorwaarden voor of bij het sluiten van de Overeenkomst aan Afnemer al dan niet elektronisch ter hand worden gesteld, dan wel elektronisch ter beschikking staan op haar Website.
5.2 Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het zich op de hoogte stellen van de inhoud en het desgewenst opslaan of printen van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, door middel van daartoe op de Website, in de browser van Afnemer of anderszins beschikbare faciliteiten, en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie.
5.3 Onverminderd eventueel voor Leverancier bestaande wettelijke verplichtingen om de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden te bewaren, is Leverancier niet verplicht om een eventueel gearchiveerde Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden voor Afnemer toegankelijk te houden.
5.4 Indien Leverancier een gedragscode hanteert, is dit uitdrukkelijk vermeld op de Website en zal Leverancier aangeven op welke wijze deze via een hyperlink of anderszins is te raadplegen. De verplichtingen van Leverancier vermeld in de gedragscode gelden niet voor zover die tot meer strekken dan het bepaalde in de Overeenkomst.
5.5 Indien de Overeenkomst uitsluitend door middel van e-mail of een soortgelijke vorm van individuele communicatie tot stand is gekomen, is het bepaalde in artikel 5.1 en 5.3, eerste zin, niet van toepassing.
5.6 Afnemer verplicht zich tot het geven en up to date houden van alle informatie (bijvoorbeeld contact- en persoonsgegevens) en medewerking aan Leverancier die daarvoor redelijkerwijs nodig is ter uitvoering van de overeenkomst.
5.7 Leverancier heeft, tenzij in de Overeenkomst nadrukkelijk anders is overeengekomen, geen verplichting om Afnemer te informeren en/of adviseren over het al dan niet van toepassing zijn van wet- en regelgeving op het gebied van het plaatsen van cookies op en/of het uitlezen daarvan.
Indien Leverancier hierover in het kader van haar dienstverlening wel informatie verschaft en/of adviseert, dient dit slechts als signalering en kunnen hieraan door Afnemer geen rechten worden ontleend.
5.8 Indien Afnemer surseance van betaling aanvraagt, dient hij Leverancier daarover onverwijld (uiterlijk binnen 48 uur na aanvraag) te informeren.

6.1 Afnemer betaalt voor de bestelde Diensten en/of Producten de in de Overeenkomst vermelde prijs. Voor zover niet in de Overeenkomst vastgelegd geldt het bij Leverancier gebruikelijke uurtarief van € 35,- excl. btw per uur. Betaling vindt plaats op de in het bestelformulier, de offerte, de factuur of elders op de Website door Leverancier aangegeven wijze.
6.2 Zodra Afnemer akkoord gaat met de offerte, is hij gebonden aan de overeenkomst en tot betaling van het volledig geoffreerde bedrag verschuldigd. Dit dient Afnemer te bevestigen door een aanbetaling te doen van 50% van het totaal geoffreerde bedrag inclusief btw.
6.3 Leverancier is gerechtigd te wachten met uitvoering van zijn werkzaamheden, waaronder levering van de domeinnaam, reserveren van een hostingomgeving, en de (overige) werkzaamheden behorend bij de levering van Diensten en/of Producten, totdat met Leverancier overeengekomen aanbetaling is ontvangen, zonder opgaaf van reden. Zolang de aanbetaling uitblijft is Leverancier niet gebonden zich aan de gemaakte afspraken te houden.
6.4 Indien Leverancier op verzoek of met voorafgaande toestemming van Afnemer werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Afnemer aan Leverancier worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Leverancier. Leverancier is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
6.5 Afnemer aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 6.2 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Afnemer en Leverancier, kunnen worden beïnvloed.
6.6 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Leverancier Afnemer tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties.
6.7 In de vaste vergoeding voor website-ontwikkeling is niet een vergoeding inbegrepen voor de werkzaamheden als genoemd in artikel 4.2, welke werkzaamheden betrekking hebben op service en technisch onderhoud van het afgenomen Websitepakket. Deze diensten worden middels een service Abonnement separaat in rekening gebracht tegen de door Leverancier gecommuniceerde tarieven. De kosten voor het Abonnement zullen jaarlijks eenmalig in rekening worden gebracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
6.8 Prijzen zijn exclusief 21% BTW, administratiekosten en andere overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Facturen dienen binnen een periode van 14 dagen betaald te zijn. De op de Website en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.
6.9 Bezwaren over facturen dienen binnen 10 (tien) dagen na factuurdatum schriftelijk (hieronder valt ook e-mail) (met duidelijke onderbouwing en factuurgegevens) bij Leverancier te worden ingediend.
6.10 Indien Afnemer veertien dagen na aanmaning zijdens Leverancier nog steeds niet aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, worden alle Producten en/of Diensten waarop de wanbetaling betrekking heeft door Leverancier beëindigd. Domeinnamen van Afnemer kunnen worden opgeheven en in sommige gevallen overgedragen op naam van Leverancier, zulks ter bepaling door Leverancier. Na betaling van de vorderingen en incassokosten kan Leverancier de domeinnamen weer op naam van Afnemer registreren mits deze niet door derden is geregistreerd. Eventuele overname-, en quarantaine kosten komen voor rekening van Afnemer. Leverancier kan de, in het kader van de overeenkomst, ontvangen of gegenereerde Producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-)resultaten van de Dienstverlening onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat Afnemer alle aan Leverancier verschuldigde bedragen betaald heeft.
6.11 Indien na automatische incasso betaling niet incasseerbaar blijkt te zijn, heeft Leverancier het recht administratiekosten in rekening te brengen. Wanneer Afnemer ten onrechte haar incasso storneert heeft Leverancier het recht administratiekosten in rekening te brengen. In beginsel bedragen deze administratiekosten € 25,-. Leverancier heeft het recht de hoogte van deze administratiekosten aan te passen.
6.12 Indien Afnemer een verlenging van de Dienstverlening is overeengekomen met Leverancier
Betaalt Afnemer de overeengekomen prijs voor het opeenvolgend jaar steeds jaarlijks in dezelfde maand als die waarin de oorspronkelijke overeenkomst is gesloten.
6.13 Indien Afnemer de Overeenkomst met Leverancier beëindigt en recht op restitutie mocht bestaan, dan wordt Afnemer gecrediteerd voor de gefactureerde en betaalde jaartermijn en worden de wel genoten maanden dienstverlening tegen de alsdan geldende maandtarieven in rekening gebracht.
6.14 Zolang Afnemer in betalingsverzuim is, heeft Leverancier het recht om een eigen redirect in te stellen of commerciële advertenties te plaatsen op de website van Afnemer. De inkomsten van deze advertenties vloeien naar Leverancier. Wanneer Afnemer aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan kan hij weer gebruikmaken van zijn domeinnaam. De redirect of commerciële advertenties word(t) (en) in dat geval verwijderd.
6.15 Indien Afnemer een automatische incasso storneert, heeft Leverancier het recht om een eigen redirect in te stellen of commerciële advertenties te plaatsen op de website van Afnemer. De inkomsten van deze advertenties vloeien naar Leverancier. Wanneer Afnemer aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan kan hij weer gebruikmaken van zijn domeinnaam. De redirect of commerciële advertenties word(t)(en) in dat geval verwijderd.
6.16 Indien Afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Afnemer, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien Afnemer na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Afnemer naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag, met een minimumbedrag van € 40,-.

7.1 Alle door of via Leverancier of derden geleverde Producten (waaronder begrepen het Webdesign, de Huisstijl, en/of het Logo) –met uitzondering van domeinnamen -blijven eigendom van Leverancier. Afnemer verkrijgt enkel een gebruiksrecht op de desbetreffende Intellectuele Eigendomsrechten als bedoeld in artikel 10.3.
7.2 Indien de levering van de in artikel 7.1 genoemde Producten plaatsvindt middels een fysieke drager, wordt Afnemer na betaling eigenaar van de fysieke drager (USB-stick, cd, DVD, etc.).
7.3 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is Leverancier gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat de Afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
7.4 Alle door Leverancier aangegeven (leverings)termijnen en doorlooptijden zijn naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Leverancier is echter niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege omstandigheden die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. In geval van overschrijding van leveringstermijnen is Leverancier niet aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade, tenzij de overschrijding is te wijten aan opzet of grove schuld van Leverancier. In het geval van een (dreigende) overschrijding van een (leverings)termijn zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden, teneinde passende maatregelen te nemen.

8.1 Onverwijld nadat Leverancier Producten, zoals een Huisstijl, Logo, en/of Websitepakket aan
Afnemer ter beschikking heeft gesteld, zal Afnemer deze inspecteren.
8.2 Eventuele klachten met betrekking tot gebreken of fouten in de geleverde Producten zullen door Afnemer binnen 3 (drie) dagen na aflevering (of in het geval Leverancier voor installatie c.q. implementatie heeft zorg gedragen binnen 8 (acht) dagen na de installatie) schriftelijk aan Leverancier worden gemeld onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. Van een Gebrek of fout in geleverde Producten is alleen sprake indien deze ten overstaan van
Leverancier kan worden gereproduceerd en objectief wordt aangetoond dat deze Producten niet voldoen aan de schriftelijk overeengekomen functionele specificaties.
8.3 Wordt binnen de in het vorige lid genoemde termijn geen gebrek of fout gemeld dan geldt het geleverde als geaccepteerd door Afnemer, onverminderd het bepaalde in artikel 19 (Garanties). Na acceptatie van de Producten is Afnemer de volledig overeengekomen vergoedingen (Abonnement, eventuele additionele dienstverlening) verschuldigd.
8.4 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming zijdens Leverancier is Leverancier niet verplicht retourzendingen van Afnemer te accepteren.

9.1 Onverminderd het hierna in artikel 19 (Garanties) bepaalde is Leverancier gerechtigd om naar eigen inzicht en zonder toestemming van Afnemer informatie die is geplaatst op zijn Netwerkconfiguratie of servers te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren in geval van een schending of dreigende schending van rechten van derden. Afnemer is gehouden op eerste schriftelijk verzoek van leverancier informatie onverwijld te verwijderen, bij gebreke waarvan Leverancier gerechtigd is naar keuze de informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. Het voorgaande laat uitdrukkelijk onverlet eventuele overige maatregelen of de uitoefening van andere rechten door Leverancier jegens Afnemer. Leverancier is in dat geval tevens gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder deswege jegens Afnemer aansprakelijk te zijn.
9.2 Leverancier zal Afnemer nimmer toegang verlenen tot haar servers en is te allen tijde gerechtigd om Afnemer toegang (bijvoorbeeld via FTP) tot de servers van Leverancier te blijven onthouden.
9.3 Het hierna in artikel 17 (Gebruik Website(s) en content) bepaalde laat alle overige rechten van Leverancier onverlet, waaronder maar niet beperkt tot enig recht om de Dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten.
9.4 Indien sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 9.1 of 9.2 als gevolg van een verzoek hiertoe van derden, zal Afnemer rechtstreeks met deze derde contact opnemen en Leverancier over de voortgang hiervan informeren. Leverancier is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het inroepen van de artikelen 9.1 en 9.2.

10.1 De informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s en illustraties op de Website en de vormgeving hiervan, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankwet en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd (waaronder ‘framing’ mede wordt begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van Leverancier.
Het opvragen en bekijken van de Gegevens en het maken van prints voor eigen individueel gebruik is toegestaan binnen de in de toepasselijke wetgeving aangegeven grenzen.
10.2 De woord- en beeldmerken op de Website van Leverancier, zijn van Leverancier, door haar ingeschakelde derden en haar licentiegevers. Het is niet toegestaan één of meer van deze merken en logo’s op de eigen site te zetten of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Leverancier of de desbetreffende licentiegever.
10.3 De Intellectuele Eigendomsrechten op alle Diensten en/of Producten die Leverancier in het kader van de Overeenkomst ter beschikking stelt (waaronder begrepen het Webdesign, een Huisstijl en/of logo) blijven berusten bij Leverancier of bij de derde van wie Leverancier het recht heeft verkregen (een onderdeel van) deze Diensten en/of Producten aan Afnemer ter beschikking te stellen. Met betrekking tot Producten verleent Leverancier hierbij, onder de opschortende voorwaarde van betaling door Afnemer van alle in het kader van de overeenkomst door hem verschuldigde bedragen, aan Afnemer een gebruiksrecht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, tenzij zulks in de Overeenkomst expliciet anders is bepaald. Indien Afnemer een Webdesign, Huisstijl of logo laat ontwikkelen, stelt Leverancier enkel het Webdesign, logo en/of de Huisstijl ter beschikking, en Leverancier verleent Afnemer hierop slechts een niet- exclusief, niet-overdraagbaar en niet – sublicentieerbaar recht tot gebruik daarvan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
10.4 Indien naar het oordeel van Leverancier aannemelijk is dat door Leverancier onder de Overeenkomst ter beschikking gestelde content inbreuk maakt op enig recht van een derde, is Leverancier gerechtigd, naar eigen keuze, 1) zorg te dragen dat Afnemer gebruik kan blijven maken van de geleverde content, of 2) levering van de desbetreffende content te staken en naar eigen inzicht passende vervanging van de content te leveren. Iedere verdergaande aansprakelijkheid, verplichting tot nakoming en verplichting tot schadevergoeding is hiermee uitgesloten.
10.5 Afnemer staat ervoor in dat hij, indien en voor zover door hem in het kader van de Overeenkomst aan Leverancier materialen, teksten, data of (grafische) gegevens ter beschikking worden gesteld, daartoe gerechtigd is en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op rechten van derden. Afnemer vrijwaart Leverancier onvoorwaardelijk tegen aanspraken van derden dat deze aangeleverde gegevens inbreuk maken op Intellectuele Eigendomsrechten of anderszins onrechtmatig zijn.
10.6 Afnemer mag aanduidingen van de rechthebbende met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten niet verwijderen van enige content. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.
10.7 Behoudens voor zover dwingendrechtelijk toegestaan bij wet, mag Afnemer ter beschikking gestelde Programmatuur niet verveelvoudigen, decompileren of daarop reverse-engineering toepassen. Voorts is het niet toegestaan beveiligingen of technische (gebruiks)beperkingen van Producten te verwijderen of te omzeilen.
10.8 Leverancier vrijwaart Afnemer tegen aanspraken van derden dat onder de Overeenkomst geleverde Diensten inbreuk maken op Intellectuele Eigendomsrechten in Nederland of anderszins onrechtmatig zijn, op voorwaarde dat Afnemer Leverancier onverwijld informeert van het bestaan en de inhoud van dergelijke aanspraken en dat Afnemer Leverancier de volledige vrijheid laat in het voeren van onderhandelingen daarover en/of het treffen van een regeling en/of het voeren van verweer in een eventuele procedure. Indien en voor zover nodig verleent Afnemer hierbij aan Leverancier een onherroepelijke volmacht voor het voeren van verweer in en buiten rechte tegen dergelijke aanspraken en het treffen van een regeling. Afnemer verplicht zich tot het geven van alle informatie en medewerking aan Leverancier die daarvoor redelijkerwijs nodig is. De vrijwaringsverplichting van Leverancier vervalt indien en voor zover de beweerde inbreuk is veroorzaakt door wijzigingen in de geleverde Diensten die door Afnemer of namens Afnemer door een derde zijn verricht, door gebruik van Programmatuur in combinatie met niet door Leverancier geleverde Programmatuur of als gevolg van gebruik op een andere wijze dan waarvoor de geleverde Diensten zijn ontwikkeld of bedoeld.

11.1 De in opdracht van Afnemer door Leverancier ontwikkelde website wordt onder de vigeur van het Abonnement voor Afnemer ter beschikking gesteld voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan de duur van één jaar geldt.
11.2 Na afloop van de initiële contracttermijn, wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, met een opzegtermijn van één maand.
11.3 Indien Afnemer expliciet aangeeft ieder jaar de overeenkomst handmatig te willen verlengen en Leverancier deze keuzemogelijkheid online biedt, en Afnemer niet tijdig en correct aangeeft te willen verlengen, behoudt Leverancier zich het recht voor de dienstverlening te beëindigen.
11.4 Indien Afnemer een rechtspersoon is, zijn artikelen 11.1 t/m 11.2 niet van toepassing en worden overeenkomsten voor bepaalde tijd na afloop van de initiële contractperiode stilzwijgend verlengd voor telkens één jaar, tot wederopzegging, met een opzegtermijn van minstens één maand voorafgaand aan afloop van de alsdan geldende de contractperiode.
11.5 Na opzegging van de overeenkomsten als bedoeld onder 11.1 t/m 11.3 is er geen recht op restitutie.
11.6 In geval van ontbinding of opzegging verkrijgt Afnemer geen toegang tot de server van Leverancier (bijvoorbeeld door middel van FTP of op een andere manier), waarop de bestanden staan. Afnemer heeft, en verkrijgt, nimmer het recht om zelf iets op de servers van Leverancier te plaatsen of eraf te halen.
11.7 Wanneer Afnemer het Abonnement opzegt verkrijgt deze nooit de bronbestanden van Leverancier en/of de door Leverancier ingeschakelde derden. Meer in het bijzonder zal Afnemer nimmer de bronbestanden van het CMS/beheersysteem verkrijgen.
11.8 Wel kan Afnemer indien de overeenkomst eindigt wegens ontbinding of opzegging, en Afnemer aan al haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, op verzoek tegen een alsdan overeen te komen vergoeding de output, zoals tekst, plaatjes en vormgeving) verkrijgen in een daarvoor geschikt bestand (zoals een zipbestand).
Tevens kan Afnemer indien Leverancier een Huisstijl heeft ontwikkeld tegen een alsdan overeen te komen vergoeding de auteursrechten daarop overdragen aan Afnemer.
11.9 Overeenkomsten tussen Leverancier en Afnemer kunnen worden ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist op het tijdstip waarop:
a) Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard;
b) Afnemer voorlopige surseance van betaling aanvraagt;
c) Afnemer door beslaglegging op de eigendommen van Afnemer, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest;
d) Naar het oordeel van Leverancier inning van bestaande of toekomstige vorderingen niet zeker gesteld kan worden;
e) Afnemer in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting die voortvloeit uit de opdracht en/of deze Algemene Voorwaarden. Het voorgaande laat onverlet het recht van Leverancier om volledige schadevergoeding te vorderen van Afnemer;
f) Afnemer komt te overlijden.
11.10 Partijen werken mee aan al hetgeen nodig is ter effectuering van de ontbinding en/of beëindiging van de wederzijdse overeenkomst.
11.11 In geval van een ontbinding of opzegging als bedoeld in dit artikel zullen de volgende verplichtingen na het einde van de Overeenkomst doorlopen:
a) openstaande betalingen;
b) geheimhouding;
c) Intellectuele Eigendomsrechten;
d) aansprakelijkheid;
Deze zullen blijven bestaan voor zolang als Leverancier op het voortbestaan daarvan in redelijkheid aanspraak kan maken.

12.1 De artikelen 12 tot en met 17 zijn integraal van toepassing op de door Leverancier ontworpen en afgeleverde websites en/of applicaties ten behoeve van Afnemer. In deze artikelen heeft het woord ‘Website’ betrekking op de voor Afnemer gemaakte website en het woord ‘Applicatie’ op de voor Afnemer ontwikkelde applicatie. Indien de bepaling zowel betrekking heeft op de ‘Website’ als op de ‘Applicatie’ wordt dit in artikelen 12 tot en met 17 ‘Product(en)’ genoemd.

13.1 Leverancier verzorgt het ontwerp en de ontwikkeling van de ‘Website’ van Afnemer met invoeging van Contentmanagementbeheersysteem (CMS) conform de Documentatie en het Abonnement. Indien Afnemer een Product op maat wenst zal Leverancier deze Producten ontwikkelen op basis van:
a) de Documentatie, waaronder begrepen de Specificaties;
b) de via het aanmelddocument gewenste structuur, indien dat gedurende het opdrachttraject tussen Partijen is overeengekomen;
c) de door Afnemer via het aanleverdocument aan te leveren content en bij de ontwikkeling van de Producten te gebruiken tekstuele en grafische gegevens, indien dat gedurende het opdrachttraject tussen partijen is overeengekomen.
13.2 Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, is Leverancier verantwoordelijk voor het plaatsen van de door Afnemer aangeleverde conceptteksten, het afronden van de detaillering van de vormgeving en het aanbieden van de correctie-ronde aan Afnemer. Leverancier is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens, specificaties of ontwerpen te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat cliënt de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen. Cliënt verplicht zich onvolkomenheden in de specificaties of het ontwerp van de te ontwikkelen website, welke Partijen erkennen over en weer dat een goede communicatie cruciaal is voor het goed specificeren en ontwikkelen van een goede website.
13.3 De Specificaties van de te ontwikkelen website kunnen betrekking hebben op de stijl en het aantal van de door leverancier te ontwikkelen webpagina’s (waaronder ‘homepage’ en vervolg-pagina’s) en de in de website op te nemen of te verwerken tekstbestanden, formulieren, logo’s, foto-en videobeelden, grafische bestanden, geluid, codes en/of ander materiaal. De specificaties of het ontwerp dienen tevens duidelijk te maken welke functionele, esthetische en technische eigenschappen de website dient te hebben, zoals het gebruik van frames en e-mailfaciliteiten. De specificaties kunnen tevens de communicatieve doeleinden en de taal of talen van de website behelzen.
13.4 Partijen zullen tijdig overeenkomen welke informatie en welk materiaal voor opname of verwerking in de website door de leverancier zullen worden ontwikkeld en welk materiaal door cliënt of een door cliënt in te schakelen derde aan Leverancier zullen worden aangeleverd.
13.5 Afnemer dient zelf zorg te dragen voor de aanlevering, de juistheid, volledigheid en consistentie, van de informatie en materialen, ook indien de informatie van derden afkomstig zijn. Onjuistheden, onvolledigheden en inconsistenties zijn voor rekening en risico van Afnemer.

13.6 Leverancier gebruikt hiervoor een aanleverdocument. Ingeval een zodanige afspraak niet tot stand komt, geldt ook dat cliënt de voor opname of verwerking in de website benodigde materialen aanlevert, en zelf voor de aanlevering, de juistheid, volledigheid en consistentie, verantwoordelijk is, ook indien de informatie van derden afkomstig is. Indien dergelijk materiaal of informatie ontbreekt zal Leverancier slechts ‘dummytekst’ op de website plaatsen en Afnemer in staat stellen om middels het CMS-Beheersysteem haar eigen teksten op de Website te plaatsen.
13.7 Onjuistheden, onvolledigheden en inconsistenties die nog voor komen op de Website na de eerste correctieronde zijn voor rekening en risico van Afnemer.
13.8 Indien de inhoud en/of vormgeving van de website geheel of gedeeltelijk afhankelijk is van nadere, tijdens de uitvoering van de overeenkomst te maken keuzes, zal leverancier deze keuzes maken, daarbij zoveel mogelijk rekening houdend met de hem bekende ideeën en uitgangspunten van cliënt.
13.9 Indien er in de overeenkomst een oplevertermijn is overeengekomen, zal Leverancier zich maximaal inspannen om het Product op te leveren binnen de overeengekomen termijn. Indien de termijn niet wordt gehaald, ligt de bewijslast voor het al dan niet voldoen aan de maximale inspanningsverplichting bij Afnemer.
13.10 Afnemer is verantwoordelijk voor het rechtmatig gebruik van de Producten, inclusief het gebruik van tekstuele en grafische gegevens en de content.
13.11 Afnemer is zelf verantwoordelijk, en vrijwaart Leverancier, voor:
a) Het rechtmatig gebruik van de Producten, inclusief het gebruik en het plaatsen van tekstuele en grafische gegevens en content op haar Website; en
b) Het voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, meer in het bijzonder op het gebied van het plaatsen van cookies op en/of het uitlezen daarvan, indien het door Leverancier geleverde deze functionaliteiten biedt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel 11.7a Telecommunicatiewet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) ;
c) Het op eigen kosten zorg dragen voor vertaling van tekstbestanden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Indien Leverancier zorg draagt voor vertaling zal hij de daaraan verbonden kosten bij cliënt in rekening doen brengen.

14.1 Leverancier bouwt de Website op een testdomein conform het door Afnemer ingevulde en aan Leverancier opgestuurde aanleverdocument en de daaropvolgende bespreking. Nadat Leverancier de ontwikkeling van het Product conform de, in het aanleverdocument vermelde en besproken, Specificaties heeft afgerond, wordt Afnemer de gelegenheid geboden om het Product (op een previewlocatie) in een eerste correctieronde te evalueren op een domein van Leverancier. Dit is tevens het moment van oplevering.
14.2 Gebreken die in de eerste correctieronde in gezamenlijk overleg worden vastgesteld of die door Afnemer aan Leverancier worden gemeld in een periode van twee weken na oplevering van het Product zullen door Leverancier kosteloos worden hersteld tenzij het ontstaan van deze Gebreken aan Afnemer valt toe te rekenen.
14.3 Na evaluatie van het Product in de eerste correctieronde en eventueel herstel van Gebreken zal Afnemer het Product accepteren indien deze voldoet aan de Specificaties.
14.4 Na de evaluatie en Acceptatie van het Product zal deze definitief beschikbaar worden gesteld aan Afnemer.
14.5 Acceptatie van de website mag niet worden onthouden op gronden die niet verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen Specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van de Website redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van Leverancier om deze kleine fouten in het kader van de garantieregeling van artikel 19, indien toepasselijk, te herstellen. Acceptatie mag voorts niet worden onthouden vanwege aspecten van de website die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals stijl, esthetische aspecten en aspecten betreffende de vormgeving.
14.6 Indien de website in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.
14.7 Indien gewenst, zoals bijvoorbeeld in het geval van maatwerk, zullen partijen schriftelijk andere afspraken maken over de inhoud, werkwijze, aanleverwijze en volgordelijkheid van werkzaamheden, evaluatie en acceptatie. Leverancier zal Afnemer in dat geval naar eigen inzicht op eigen wijze informeren over de door Leverancier gehanteerde werkwijze. Bijvoorbeeld (niet-limitatief opgesomd) middels een verwijzing naar haar uitgebrachte offerte of een pagina van haar website.

15.1 Leverancier verzorgt het ontwerp en de ontwikkeling van de Producten van Afnemer op door Partijen overeen te komen wijze (zie eveneens artikel 14.1). Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan Leverancier verstrekte informatie.
15.2 Tenzij in de Overeenkomst anders is aangegeven geschiedt de vervaardiging van de in artikel 15.1 genoemde Producten in verschillende fasen te weten:
a) schriftelijke inventarisatie (middels het aanleverdocument) door partijen van de te realiseren functionaliteiten en eigenschappen van het Producten -indien noodzakelijk -de vervaardiging door Leverancier van het functioneel ontwerp c.q. uitwerking van de te realiseren functionaliteiten van het Product;
b) vervaardiging door of namens Leverancier van het Product conform de schriftelijk in het aanleverdocument vastgelegde specificaties c.q. functioneel ontwerp en aangegeven wensen met betrekking tot de inhoud van de Website (zoals teksten en grafische gegevens)
c) de installatie, configuratie en implementatie van het Product door Leverancier. Iedere fase wordt afgesloten met een accordering door Afnemer van de tot dan toe verrichtte Diensten. Leverancier is gerechtigd de uitvoering van de volgende fase(n) op te schorten zolang Afnemer de daaraan voorafgaande fase(n) niet heeft geaccordeerd.
15.3 De in lid 2 sub a bedoelde inventarisatie en het functioneel ontwerp c.q. uitwerking van de te realiseren functionaliteiten van het Product en het daarbij besproken aanleverdocument zullen na accordering door Afnemer deel uitmaken van de Overeenkomst. Indien Afnemer een wijziging c.q. uitbreiding van de hierin beschreven functionaliteiten of anderszins een wijziging van de specificaties wenst, wordt dit beschouwd als meerwerk en zullen partijen deze wijziging c.q. uitbreiding vastleggen.
15.4 Partijen zullen elkaar tijdig de benodigde informatie verstrekken om de gewenste Producten te kunnen realiseren of over relevante ontwikkelingen die binnen hun organisatie gaande zijn.

16.1 Partijen komen overeen dat Leverancier de voor het gebruik, onderhoud en het beheer van de website benodigde hulpprogrammatuur en/of een Contentmanagementsysteem ter beschikking stelt op basis van het Abonnement, welk Abonnement onlosmakelijk met de overeenkomst behorend bij de afname van Diensten en/of Producten (zoals een Websitepakket) van Leverancier is verbonden.
16.2 Leverancier kan verlangen dat Afnemer een separate overeenkomst aangaat voor afname van het Abonnement.
16.3 Leverancier zal een Contentmanagementsysteem beschikbaar stellen bij de ontwikkeling van de ‘Website’, welk systeem in beheer wordt overgedragen aan de Afnemer. De licentie op het CMS-beheersysteem is onderdeel van het Abonnement samen met de werkzaamheden in het kader van hosting-en domeinnaamregistratie. Niet-technisch Onderhoud van de ‘Website’ is na oplevering en acceptatie volledig de enkele verantwoordelijkheid van Afnemer en Leverancier is op geen enkele wijze aansprakelijk voor onderhoud dat niet bij het Abonnement zit inbegrepen.
16.4 Bij afname van een Websitepakket neemt men automatisch ook het Abonnement af, waarbij de in artikel 4.3 genoemde werkzaamheden worden uitgevoerd.
16.5 Het onderhoud van (de) (een)Product(en) bestaat dan verder uit:
a) het zorgen voor beveiligings-en functionele updates van het CMS.
b) het verzorgen van technische updates, indien nodig.
c) het registeren en/of beschikbaar houden van het overeengekomen .nl domeinnaam, het beschikbaar stellen en houden van de bijbehorende website, de web mail omgeving, de e-mailboxen, de bijbehorende e-mailadressen, e-mail spamfilter en dataverkeer.
16.6 Buiten het onderhoud vallen andere werkzaamheden dan omschreven in lid 1 tot en met 3 en in het bijzonder werkzaamheden als gevolg van:
a) het niet correct functioneren van (de) (een) Product(en) als gevolg van onvolkomenheden in Apparatuur, of (systeem)programmatuur in gebruik bij Afnemer, waarop of in samenhang waarmee de ‘Website’ wordt gebruikt;
b) het niet correct functioneren van (de) (een) Product(en) indien deze in samenhang met niet door Leverancier geleverde of geadviseerde computerprogrammatuur wordt gebruikt;
c) gebruik van (de) (een) Product(en) dan wel Contentmanagementsysteem in strijd met de eventueel bijbehorende Documentatie of instructies van Leverancier of als gevolg van onzorgvuldig beheer;
d) het laten terugzetten van een back-up. Deze werkzaamheden vallen niet onder het Abonnement, maar kunnen tegen betaling van één uur werk tegen het alsdan geldende uurtarief worden uitgevoerd.

17.1 Afnemer krijgt met de toegang tot het CMS-Beheersysteem van (derden van) Leverancier slechts een niet-exclusief, niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het systeem, welk gebruik slechts mag dienen voor legitieme bedrijfsdoeleinden.
17.2 Leverancier biedt geen enkele garantie ten aanzien van de geschiktheid en beschikbaarheid van het aangeboden CMS-Beheersysteem.
17.3 Het is Afnemer verboden spam berichten te verzenden aan iedere willekeurige Internetgebruiker en/of het ongevraagd posten van dergelijke berichten in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet via het netwerk van Leverancier, en om permanent of tijdelijk met een onvoldoende beveiligde mailserver verbonden te zijn in het netwerk van Leverancier, dan wel enige andere vorm van gebruik van Diensten en/of Producten te maken waarbij Afnemer mogelijk in strijd handelt met wettelijke bepalingen, dan wel schade kan toebrengen aan derden.
17.4 Indien Afnemer de Diensten en/of Producten van Leverancier gebruikt in strijd met artikel 17.3 van deze Overeenkomst behoudt Leverancier zich het recht voor zonder kennisgeving vooraf de respectievelijke DNS records voor een periode van minimaal 48 uur te verwijderen. Afnemers die voor de derde keer de bepaling van artikel 17.3 overschrijden worden onherroepelijk afgesloten zonder enig recht op kostenvermindering voor de nog lopende factureringstermijn. Leverancier behoudt zich in dat geval het recht voor de domeinnamen van Afnemer op te zeggen indien Afnemer verzuimt deze weg te verhuizen.
17.5 Afnemer zal zich in alle opzichten opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker en Afnemer mag worden verwacht. Het is Afnemer niet toegestaan de Producten en Diensten van Leverancier te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde en de algemeen aanvaarde waarden en normen die gelden voor internet als zodanig.

18.1 Afnemer is ervan op de hoogte en stemt ermee in dat Leverancier gegevens verwerkt over Afnemer en het gebruik op de Website, indien hij de Website van Leverancier bezoekt, waaronder diens activiteiten op de Website, zoals de bezochte pagina’s, de tijd die op verschillende onderdelen van de Website wordt doorgebracht, het internetadres van de Website waar Afnemer vandaan komt en de pagina’s die Afnemer heeft bezocht.
18.2 Afnemer is ervan op de hoogte en stemt ermee in dat Leverancier de persoonsgegevens van Afnemer verwerkt, met inbegrip van naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, voor zover Afnemer Diensten van Leverancier afneemt. Leverancier slaat deze gegevens op in een databank die wordt gebruikt voor de uitvoering van de Overeenkomst, en voor publieke tenaamstelling vanuit de desbetreffende Registry. Onder uitvoering van de overeenkomst wordt mede begrepen maatregelen om de dienstverlening aan Afnemer te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen aan Afnemer.
18.3 Afnemer is ervan op de hoogte en stemt ermee in dat Leverancier de door Afnemer aangeleverde gegevens opslaat in Google Drive of Dropbox en die dienst wordt gebruikt ten behoeve van de uitvoering van deze Overeenkomst
18.4 Afnemer mag de gegevens die Leverancier over hem heeft verzameld desgewenst inzien en laten corrigeren. Afnemer heeft het recht Leverancier te vragen daarvoor in aanmerking komende gegevens van Afnemer te verwijderen of –tegen betaling- af te schermen van publieke tenaamstelling vanuit de desbetreffende Registry. Leverancier zal op dit verzoek binnen vier weken beslissen, na afweging van het betrokken belang van Leverancier en het privacybelang van Afnemer en zal, in geval van een besluit tot afscherming of verwijdering, Afnemer informeren in hoeverre daardoor het gebruik dat Afnemer van Diensten maakt, kan worden beperkt of verhinderd.
18.5 Leverancier zal de persoonsgegevens van Afnemer zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen en nimmer aan derden verstrekken, tenzij Leverancier daartoe wettelijk wordt verplicht. Leverancier voldoet aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) .
18.6 Leverancier en haar adverteerders kunnen gebruik maken van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die op de computer van de Afnemer worden geplaatst met als enige doel het gebruik van de Diensten te vergemakkelijken en de dienst die wordt aangeboden persoonlijker te maken. De cookies van de site zijn ontwikkeld om uitsluitend gebruikt te worden door Leverancier of haar adverteerders. Afnemer kan de registratie van deze “cookies” door de computer verhinderen door de computer zodanig te configureren.
18.7 Leverancier zal met door haar ingeschakelde derden contractueel afspraken maken omtrent de omgang met persoonsgegevens indien door haar ingeschakelde derden persoonsgegevens verwerken die Afnemer in het kader van de Overeenkomst aan Leverancier verstrekt. Hierbij zal aandacht worden geschonken aan door de ingeschakelde derde te treffen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, en wijze van omgang met persoonsgegevens, eventuele datalekken en melding daarvan aan Leverancier.
18.8 Leverancier zal zich te allen tijde conformeren aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en verlangen van de partijen met wie zij samenwerkt dat die hetzelfde doen. Dit houdt ook in dat de wettelijke regelgeving en plichten omtrent datalekken, en meldplichten daarvan te allen tijde door Leverancier en door haar ingeschakelde derden in acht zullen worden genomen.
18.9 Leverancier verwerkt bij of in verband met de uitvoering van haar Diensten, persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Klant wordt aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke van de verwerking van de Persoonsgegevens en Leverancier als verwerker. De voorwaarden en condities van deze verwerking van persoonsgegevens door Leverancier ten behoeve van Klant staan in de Bijlage Gegevensverwerking van deze Algemene Voorwaarden.
18.10 Leverancier verwerkt Persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere zakelijke contactpersonen. Leverancier is verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de verwerking van deze persoonsgegevens. Het volledige en actuele privacy statement van Leverancier is te raadplegen via www.4realsolutions.com/disclaimer-privacy.
18.11 Leverancier vertegenwoordigt (als registrar) de houders van domeinnamen in hun abonnementsrelatie met de desbetreffende beherende instanties. Leverancier wisselt in dat kader persoonsgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer, correspondentieadres) uit met de desbetreffende beherende instantie en overige registrars, voor zover noodzakelijk voor de registratie of overdracht van domeinnamen. Tussen Leverancier en de desbetreffende registrars bestaat een verwerkersovereenkomst. Leverancier is niet verantwoordelijk voor de manier waarop de beherende instanties persoonsgegevens verwerken. Daarvoor dient Klant het privacy statement van de betreffende beherende instantie te raadplegen.

19.1 De garantieverplichtingen van Leverancier zijn beperkt tot hetgeen in dit artikel is omschreven tenzij uitdrukkelijk andere of aanvullende garanties schriftelijk zijn overeengekomen.
19.2 Leverancier zal zich naar beste vermogen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met de klant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van Leverancier, waaronder eveneens aanvullende diensten zoals ‘zoekmachineoptimalisatie’ en het namens Afnemer uitvoeren van ‘Adwords campagnes’ worden begrepen) worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Leverancier uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau worden schriftelijk overeengekomen.
19.3 In het geval de ter beschikking gestelde zaken in eigendom zijn van een derde zijn met uitsluiting van deze algemene voorwaarden de door de derde gehanteerde garantiebepalingen van toepassing tenzij de derde samen met Leverancier en de Afnemer schriftelijk anders overeenkomen.
19.4 Partijen erkennen dat niet kan worden gegarandeerd dat Programmatuur en/of Maatwerk zonder onderbreking en/of fouten of gebreken zal werken of dat alle fouten of gebreken zullen worden verbeterd.
19.5 Leverancier staat er niet voor in dat de website goed werkt in samenhang met alle soorten of nieuwe versies van web-en internetbrowsers en eventuele andere programmatuur. Leverancier staat er evenmin voor in dat de website goed werkt in samenhang met alle soorten apparatuur.
19.6 Door Leverancier worden geen garanties gegeven op zaken die via Leverancier geleverd zijn doch waarop garantievoorwaarden en/of leveringsvoorwaarden van derden van toepassing zijn. Evenmin wordt enige garantie gegeven op door Leverancier verstrekte adviezen, verleende diensten en op, met behulp van geleverde Producten, gegenereerde databestanden.
19.7 In het geval Afnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier, eigenhandig wijzigingen in de door Leverancier geleverde Producten aanbrengt of doet aanbrengen vervalt ieder recht op garantie. Voorts is Leverancier dan gerechtigd het onderhoud te beëindigen zonder dat enige verplichting tot restitutie van onderhoudsgelden tot een maximum van 1 jaar van de overblijvende originele contractperiode of enig recht op schadevergoeding bestaat.
19.8 Leverancier zorgt voor de in artikel 1 (Definities) genoemde Ondersteuning door middel van een helpdesk die fungeert als integraal aanspreekpunt voor vragen of Incidenten. Incidenten kunnen door Afnemer telefonisch of per e-mail bij de helpdesk van Leverancier worden gemeld.
19.9 Beide partijen verplichten zich ertoe, zich in te spannen, de door de Leverancier ter beschikking gestelde Netwerkconfiguratie, de Programmatuur en de Website virusvrij te houden.
19.10 Leverancier is nimmer gehouden tot herstel van verloren gegane, aangetaste of verminkte gegevens.
19.11 Leverancier garandeert niet dat
a) Producten en/of Diensten geschikt zijn voor het door Afnemer beoogde doel,
b) Producten en/of Diensten zonder onderbreking, fouten of gebreken zal functioneren. Afnemer aanvaardt dat onderbrekingen, fouten of gebreken het gevolg kunnen zijn van de handelswijze van één of meer derden en dat Leverancier daar geen invloed op heeft.
19.12 Leverancier zal zich naar beste vermogen inspannen om onderbrekingen, fouten of gebreken binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van drie maanden na aflevering, of, indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, binnen drie jaar na acceptatie gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Leverancier zijn gemeld.
19.13 Leverancier behoudt zich het recht voor de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de computersystemen van Leverancier. Leverancier zal een dergelijke buitengebruikstelling zo veel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden. Leverancier zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de Dienst nimmer tot enige schadevergoeding jegens Afnemer gehouden zijn.

20.1 Leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst, voor zover uitdrukkelijk blijkt uit dit artikel en uit artikel 19 (Garanties) en voorts voor zover zij daarbij niet de zorg van een goed opdrachtnemer in acht heeft genomen.
20.2 De totale aansprakelijkheid van Leverancier voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen is beperkt tot de waarde van de achterwege gebleven prestatie. De aansprakelijkheid van Leverancier is voorts beperkt tot het bedrag van het honorarium (exclusief BTW en kosten) dat Leverancier voor haar werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag (exclusief BTW en kosten) over de laatste zes maanden. In alle hierboven genoemde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het maximum van de door de bedrijfsaansprakelijkheid verzekering gedekte schade.
20.3 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Afnemer of derden (waaronder resellers), waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade.
20.4 Iedere aansprakelijkheid van Leverancier voor het -al dan niet tijdelijk -niet beschikbaar zijn van de door Leverancier ontworpen, ontwikkelde, onderhouden of beheerde Websitepakket is uitgesloten. Tevens is iedere aansprakelijkheid van Leverancier voor het niet, niet juist of niet volledig presenteren van de inhoud van het Websitepakket alsook voor het vrijkomen van -al dan niet vertrouwelijke -gegevens uit een besloten deel van het Websitepakket, uitgesloten.
20.5 De Afnemer zal Leverancier, haar medewerkers en eventueel ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden (waaronder resellers) te allen tijde vrijwaren tegen alle vorderingen van derden die op enige wijze samenhangen met door Leverancier ten behoeve van de Afnemer verrichte werkzaamheden, geleverde Producten of vervaardigd maatwerk, tenzij de vordering het gevolg is van opzet of grove schuld van Leverancier.
20.6 Indien Afnemer uit hoofde van een bedrijf, stichting of vereniging handelt, zal Afnemer te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor openstaande facturen in geval mocht blijken dat Afnemer ten tijde van opdrachtgeving aan de Leverancier niet bevoegd was te handelen namens de rechtspersoon waarvoor de overeenkomst is aangegaan. Tevens heeft Leverancier het recht om kosten die door derden aan de Leverancier zijn opgelegd, door te berekenen aan Afnemer indien deze het gevolg zijn van onbevoegd handelen van Afnemer uit naam van de voorgehouden rechtspersoon bij Leverancier.

21.1 Een Partij is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen, anders dan verplichtingen tot het verrichten van betaling, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop de desbetreffende Partij feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen.
21.2 Zodra duidelijk is dat de overmacht situatie langer dan drie maanden zal duren, heeft de andere Partij het recht per direct de Overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn.

22.1 Partijen zullen alles in het werk stellen om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie van de andere partij ter kennis of in handen van derden komt. Eén en ander geldt niet indien de openbaarmaking plaatsvindt op grond van een rechterlijk bevel of op grond van enig andere wettelijke verplichting tot informatieverstrekking of met voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.
22.2 In aanvulling op het hiervoor in artikel 21 (Overmacht) bepaalde, is Leverancier voorts gerechtigd om de NAW-gegevens van Afnemer en/of gebruikers van de Website die hierop informatie plaatsen te verstrekken indien Leverancier hiertoe een verzoek heeft ontvangen van een daartoe bevoegde instantie.
22.3 Het is Leverancier niet toegestaan in advertenties, reclame-uitingen, dan wel anderszins binnen het kader van zijn marketingactiviteiten melding te maken van het feit dat Afnemer één van zijn cliënten is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Afnemer.
22.4 Partijen zullen hun personeel en door hen ingeschakelde derden verplichten deze geheimhoudingsbepalingen na te leven.

23.1 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en/of elektronisch worden overeengekomen en kunnen slechts daarmee worden bewezen.
23.2 Leverancier heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en zal de gewijzigde Algemene Voorwaarden minstens een kalendermaand voordat deze van kracht worden bekendmaken. Partijen zijn gebonden aan de gewijzigde Algemene Voorwaarden vanaf de dag dat deze in werking treden. Afnemer is alleen dan gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen per de ingangsdatum van de gewijzigde Algemene Voorwaarden wanneer de gewijzigde Algemene Voorwaarden een substantiële en aantoonbare verslechtering van de positie van Afnemer inhouden.

24.1 Partijen zullen schriftelijk specificeren welke Producten ontwikkeld zullen worden en op welke manier dit zal geschieden. Leverancier zal de productontwikkeling (lees: programmatuurontwikkeling en/of apparatuur ontwikkeling) met zorg uitvoeren op basis van de door Afnemer te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvoor Afnemer instaat.
24.2 Leverancier is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Afnemer de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
24.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 10 (Intellectuele Eigendomsrechten), verkrijgt Afnemer het recht tot gebruik van Producten in zijn bedrijf of organisatie.

25.1 Leverancier is teken- en handelsbevoegd uit naam van Afnemer domeinnamen aan te vragen, te verlengen, over te dragen, op te heffen en domeinnamen en gegevens te wijzigen, indien Afnemer daartoe opdracht heeft gegeven. Opdrachten kunnen in dit artikel ook tot stand komen d.m.v. wachtwoord identificatie via internet of telefonische bestelling.
25.2 Afnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor het feit dat verstrekte opdrachten voor registratie, overdracht en opheffing van domeinnamen door een beschikkingsbevoegde van of namens Afnemer wordt gedaan.
25.3 Afnemer is houder van de domeinnaam en heeft daarmee gebruiksrecht op de domeinnaam bij de betreffende Registry. Door het aangaan van een overeenkomst met Leverancier gaat Afnemer akkoord met de Algemene Voorwaarden van de betreffende Registry en komt er een overeenkomst tot stand tussen Afnemer en Registry.
25.4 Indien het domicilie adres van Leverancier wordt gebruikt ten behoeve van publieke tenaamstelling van de domeinnaam, zal Afnemer als eindgebruiker van de domeinnaam bij verhuizing van Leverancier naar een andere leverancier, het domicilie laten wijzigen, zodat Leverancier niet meer in verband kan worden gebracht met de betreffende domeinnaam.
25.5 Afnemer vrijwaart Leverancier van alle aansprakelijkheid voor het niet op tijd of niet juist registreren of verlengen van domeinnamen. Afnemer dient zelf te controleren of na bestelling de gewenste diensten of producten naar wens zijn geleverd door Leverancier en of de diensten of producten een verlenging behoeven.
25.6 Zolang Afnemer geen redirect instelt voor zijn domeinnaam heeft Leverancier het recht een eigen redirect in te stellen of commerciële advertenties te plaatsen op de webpagina. Afnemer heeft de gelegenheid deze redirect of advertenties uit te schakelen.
25.7 Afnemer kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van Leverancier, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen, tenzij anders aangeven. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

26.1 Indien de Producten en Diensten (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/of doorgifte van door Afnemer aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting of e-maildiensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
26.2 Afnemer zal geen informatie publiceren of aanbieden via de Leverancier die in strijd is met Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die (kinder) pornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, IRC,proxies, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op sites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn). De webhosting niet te gebruiken voor het opslaan van grote hoeveelheden gegevens die gratis geraadpleegd of gedownload kunnen worden of te fungeren als backup en/of bestandopslag medium.
26.3 Leverancier hanteert een klachtenprocedure waarmee derden (“klagers”) een klacht kunnen indienen dat naar hun mening sprake is van een dergelijke strijd. Als een klacht naar het oordeel van Leverancier gerechtvaardigd is, is Leverancier gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is Leverancier in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van Afnemer te verstrekken aan een melder of aan de bevoegde instanties. Leverancier zal Afnemer informeren over het verloop van deze procedure.
26.4 Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is Leverancier gerechtigd hiervan aangifte te doen. Leverancier kan hierbij alle relevante informatie over Afnemer en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties Leverancier verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.
26.5 Bij herhaaldelijke klachten over de door Afnemer aangeboden informatie is Leverancier gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/of te beëindigen.
26.6 Afnemer vrijwaart Leverancier voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Leverancier is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Afnemer lijdt door een ingrijpen van Leverancier in het kader van de klachtprocedure.
26.7 Afnemer onthoudt zich ervan overige Afnemers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Afnemer verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Afnemer weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Leverancier, overige Afnemers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Leverancier zal Afnemer op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.
26.8 Afnemer zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.
26.9 Zonder toestemming van Leverancier is het Afnemer verboden de door Leverancier verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.
26.10 Het is Afnemer niet toegestaan de Producten en Diensten te weder verkopen en/of te wederverhuren, tenzij anders is overeengekomen.
26.11 Leverancier kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die Afnemer mag gebruiken in het kader van de Producten en Diensten. Bij overschrijding van dit maximum is Leverancier bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra opslagruimte die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte is bereikt.
26.12 Afnemer verstrekt hierbij Leverancier een onbeperkte licentie om alle door Afnemer via de systemen van Leverancier verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Leverancier geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door Leverancier.
26.13 Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Afnemer.
26.14 Upgrading van virtuele hosting pakketten is te allen tijde mogelijk. Downgrading van virtuele hosting pakketten is tussentijds niet mogelijk. Downgrading is alleen mogelijk per contract verlengingsdatum. Afnemer dient downgrading minimaal 2 maanden voor het einde van de dan lopende contractperiode schriftelijk, per fax, of via het klantenpanel te verzoeken aan Leverancier, bij gebreke van welke–tijdige-mededeling Leverancier niet gehouden is aan dat verzoek gevolg te geven.
26.15 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS- of DDoS-aanvallen, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Leverancier door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Leverancier kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmacht situatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

26.1 Leverancier is bevoegd uit naam van Afnemer E-mailmarketing te verzorgen, indien Afnemer daartoe opdracht heeft gegeven. Afnemer zal in dat geval Leverancier de voor E-mailmarketing noodzakelijke inhoud van de e-mailberichten en contactgegevens aanleveren aan Leverancier.
26.2 Leverancier is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de mailing en de juistheid van de contactgegevens, en draagt enkel zorg voor de verzending van de mailing naar de opgegeven contactgegevens. Leverancier is niet in staat om te controleren of de door Afnemer opgegeven geadresseerden op grond van de Telecommunicatiewet en/of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) een e-mail van Afnemer mogen ontvangen. Afnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de relevante wet- en regelgeving, zoals de bovengenoemde Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en de Telecommunicatiewet.
26.3 Afnemer vrijwaart Leverancier van alle aansprakelijkheid voor het niet voldoen aan de relevante wet- en regelgeving, waaronder begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en de Telecommunicatiewet.

28.1 Het herroepingsrecht (uitsluitend) voor consumenten is per 13 juni 2014 gewijzigd middels de wet Verkoop op Afstand. Het herroepingsrecht stelt particulieren in staat om een dienst die via internet wordt afgenomen te annuleren. De termijn waarbinnen dit kan is tot 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Afnemer is niet verplicht een reden op te geven voor annulering. Een particulier kan de overeenkomst onder andere herroepen door dit per e-mail of telefonisch kenbaar te maken. Nadat 4 real solutions de mededeling heeft ontvangen, krijgt de particulier per e-mail een bevestiging. Alle reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen nadat een particulier heeft herroepen, kosteloos terugbetaald.
28.2 Het herroepingsrecht vervalt voor particulieren bij de volgende uitzonderingen:
a) Domeinnaam- registratie/ verhuizing omdat deze wordt direct uitgevoerd.
b) Maatwerk (domeinnamen, SSL-certificaten en dergelijke)
c) Alle overige hosting diensten die aangemerkt worden als maatwerk.
d) Indien klant aangeeft, op het bestelformulier, af te zien van het herroepingsrecht.
28.2 Zakelijke klanten zijn te allen tijde uitgesloten van het herroepingsrecht.

27.1 Op deze Algemene Voorwaarden en eventuele nadere overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
27.2 De bepalingen in de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen Partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken of uitlatingen van Leverancier ter zake van het onderwerp van de Overeenkomst en leveren daarvoor uitsluitend bewijs.
27.3 Leverancier mag bij de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen.
27.4 Leverancier mag rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst overdragen aan derden en zal Afnemer daarvan op de hoogte stellen. Indien de overdracht van verplichtingen aan een derde voor Afnemer redelijkerwijs niet aanvaardbaar is, heeft deze het recht de Overeenkomst binnen vijf dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling op te zeggen.
27.5 Mocht enige, naar het redelijk oordeel van Leverancier wezenlijke, bepaling in de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst gedeeltelijk nietig of anderszins onafdwingbaar zijn, dan heeft Leverancier het recht de overige inhoud van de Overeenkomst te vernietigen, behoudens voor zover zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
27.6 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Leverancier en Afnemer zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen
27.7 In het geval van een geschil omtrent een domeinnaam kan elk der partijen kiezen voor geschilbeslechting via arbitrage welke arbitrage zal plaatsvinden conform de arbitrageregels van de WIPO/UDRP, welke regels zijn te vinden op http://www.wipo.int/amc/en/domains.
27.8 Voor zover overigens door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen Partijen worden voorgelegd aan de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen.

Bijlage Gegevensverwerking

Artikel 1 – Definities

De namen en begrippen in deze Bijlage die met een hoofdletter worden geschreven, hebben de hiernavolgende betekenis:

1.1 Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of een identificeerbare natuurlijk persoon;

1.2 Verwerken: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet geautomatiseerd uitgevoerd, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op ander wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;

1.3 Privacywetgeving: alle toepasselijke wet- en regelgeving op de verwerking van persoonsgegevens – doch niet beperkt tot – de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

1.4 Datalek(ken): een inbreuk in verband met persoonsgegevens, oftewel iedere inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.

1.5 Verwerkingsverantwoordelijke: Klant, zijnde de (rechts)persoon die (alleen of samen met anderen) het doel en de middelen voor de Verwerking van persoonsgegevens vaststelt en op basis van Privacywetgeving verplicht is de waarborgen te treffen die bij die Verwerking nodig zijn;

1.6 Verwerker: 4 real solutions, zijnde de (rechts)persoon die ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt;

1.7 Sub-verwerker: de (rechts)persoon die op zijn beurt ten behoeve van 4 real solutions Persoonsgegevens verwerkt;

1.8 Overeenkomst: de tussen Partijen gesloten Overeenkomst ter zake de dienstverlening van 4 real solutions aan Klant, waarvan deze Bijlage een bijlage vormt;

Artikel 2 – Onderwerp

2.1 4 real solutions zal bij of in verband met de uitvoering van haar Diensten Persoonsgegevens verwerken in opdracht van Klant.

2.2 Op basis van Privacywetgeving wordt Klant in deze hoedanigheid aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke van de Verwerking van de Persoonsgegevens en 4 real solutions als Verwerker. Deze Bijlage bevat de voorwaarden en condities van deze Verwerking van Persoonsgegevens door 4 real solutions.

Artikel 3 – Verplichtingen 4 real solutions

3.1 4 real solutions verwerkt Persoonsgegevens uitsluitend voor zover nodig bij of in verband met de uitvoering van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst. De Verwerking van Persoonsgegevens door 4 real solutions gebeurt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, conform Privacywetgeving en conform de (schriftelijke) instructies van Klant. Klant staat er voor in dat door haar gegeven instructies in overeenstemming zijn met Privacywetgeving.

Artikel 4 – Sub-verwerkers

4.1 4 real solutions is gerechtigd om bij de Verwerking van de Persoonsgegevens Sub-verwerkers in te schakelen, mits 4 real solutions ervoor zorg draagt dat in te schakelen Sub-verwerkers tenminste dezelfde verplichtingen op zich nemen als op 4 real solutions rusten op basis van deze Bijlage.

4.2 4 real solutions blijft in deze verhouding aanspreekpunt van Klant.

Artikel 5 – Doorgifte van Persoonsgegevens

5.1 4 real solutions zal Persoonsgegevens slechts doorgeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte, mits dat land een passend beschermingsniveau waarborgt en het voldoet aan de overige verplichtingen die op haar rusten op grond van deze Bijlage en Privacywetgeving.

5.2 4 real solutions zal Persoonsgegevens slechts doorgeven naar de Verenigde Staten op basis van een EU-modelcontract of aan bedrijven gecertificeerd door de US Department of Commerce op basis van het Privacy Shield.

Artikel 6 – Beveiliging

6.1 4 real solutions zal zich inspannen voldoende passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de servers (hardware) en de daarop opgeslagen Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige Verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s van de Verwerking en de aard, omvang en context van de te beschermen Persoonsgegevens.

6.2 Klant is zelf verantwoordelijk voor het treffen van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ten aanzien van de gebruikte software en applicaties.

Artikel 7 – Meldplicht

7.1 Om Klant in staat te stellen aan de wettelijke Meldplicht Datalekken te voldoen, stelt 4 real solutions Klant onverwijld nadat zij kennis heeft genomen van een Datalek, hiervan op de hoogte. Deze kennisgeving als omvat een omschrijving van:

  • het Datalek;
  • de aard van de inbreuk (o.a. kopiëren, veranderen, verwijderen, diefstal, onbekend);
  • wanneer het Datalek heeft plaatsgevonden;
  • de technische maatregelen die door 4 real solutions zijn getroffen om de inbreuk te stoppen en toekomstige inbreuken te voorkomen.

7.2 4 real solutions verstrekt op verzoek van Klant nadere informatie over het Datalek, voor zover noodzakelijk voor Klant om aan haar wettelijke verplichtingen inzake melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens en Betrokkenen te voldoen.

7.3 4 real solutions kan op basis van de Telecommunicatiewet de verplichting hebben om (beveiligings)incidenten en Datalekken zelfstandig te melden bij het Loket Meldplicht Telecomwet.

Artikel 8 – Rechten van Betrokkene(n)

8.1 Rekening houdend met de aard van de verwerking, verleent 4 real solutions Verwerkingsverantwoordelijke voor zover mogelijk, bijstand bij het vervullen van diens plicht om verzoeken om uitoefening van de in hoofdstuk III AVG vastgestelde rechten van de Betrokkene(n) te beantwoorden, door middel van passende technische en organisatorische maatregelen.

8.2 4 real solutions stelt Klant onverwijld in kennis van een verzoek(en) van Betrokkenen direct gericht aan 4 real solutions. 4 real solutions zal erop toezien dat door haar ingeschakelde sub-Verwerkers niet zelfstandig reageren op verzoeken als bedoeld in artikel 8.1 van deze Verwerkersovereenkomst, tenzij hiertoe schriftelijk instructie is afgegeven.

Artikel 9 – Data protection impact assessement

9.1 4 real solutions verleent Klant voor zover mogelijk bijstand bij het uitvoeren van een data protection impact assessement door het beschikbaar stellen van alle relevante informatie om het effect van de beoogde verwerkingsactiviteiten op de bescherming van Persoonsgegevens te kunnen beoordelen.

Artikel 10 – Audits

10.1 Indien de door 4 real solutions beschikbaar gestelde informatie en documentatie de naleving van deze Verwerkersovereenkomst door NIS onvoldoende aantonen, heeft klant het recht om een audit uit te (laten) voeren. De kosten van de audit worden door Klant gedragen.

10.2 Een door Klant geïnitieerde audit vindt uiterlijk twee weken na voorafgaande aankondiging, voorzien van een omschrijving van de onderdelen waarop de audit ziet en het proces, eens per jaar plaats.

10.3 Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn, ter beschikking stellen. Partijen zullen de uitkomst van de audit in onderling overleg beoordelen.

Artikel 11 – Geheimhouding

11.1 4 real solutions verplicht zich, onvoorwaardelijk en onherroepelijk, tot geheimhouding tijdens en na beëindiging van deze Overeenkomst van alle Persoonsgegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden.

11.2 4 real solutions staat er voor in dat personen in dienst van of werkzaam voor 4 real solutions en (mogelijk) toegang hebben tot Persoonsgegevens, gebonden zijn aan de in dit artikel omschreven verplichting tot geheimhouding en zich onthouden van het kopiëren, doorgeven, overdragen of anderszins verspreiden van Persoonsgegevens aan derden.

11.3 Deze verplichting geldt slechts niet indien en voor zover openbaarmaking is geboden op grond van de wet en/of rechterlijke uitspraak, in welk geval de te openbaren informatie zo beperkt mogelijk zal worden gehouden.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1 Indien 4 real solutions tekortschiet in de nakoming van de verplichting uit deze Verwerkersovereenkomst kan Klant 4 real solutions in gebreke stellen. Ingebrekestelling geschiedt schriftelijk, waarbij aan 4 real solutions een redelijke termijn wordt gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen.

12.2 4 real solutions is aansprakelijk op grond van het bepaalde in artikel 82 AVG, voor schade of nadeel voortvloeiende uit het niet nakomen van deze Verwerkersovereenkomst. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag genoemd in artikel 20.2 van de Algemene Voorwaarden.

12.3 Partijen vrijwaren elkaar over en weer voor alle aanspraken van derden (waaronder begrepen boetes van Autoriteiten) ter zake een handelen of nalaten in strijd met Privacywetgeving van de andere Partij.

Artikel 13 – Duur en beëindiging

13.1 De verplichtingen van 4 real solutions uit hoofde van deze Bijlage duren ook ná beëindiging van de Overeenkomst onverminderd voort, indien en voor zover 4 real solutions nog toegang heeft tot Persoonsgegevens.

13.2 Bij beëindiging van de Overeenkomst is Klant zelf verantwoordelijk voor het exporteren van persoonsgegevens. Dertig (30) dagen na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst zal 4 real solutions de aanwezige data en Persoonsgegevens op haar servers en (back-up)systemen verwijderen.

13.3 4 real solutions kan afwijken voor zover ten aanzien van bepaalde Persoonsgegevens sprake is van een voor haar geldende wettelijke bewaartermijn (waaronder de Wet Bewaarplicht Telecommunicatiegegevens) of voor zover dat noodzakelijk is om tegenover Klant de nakoming van haar verbintenissen te bewijzen.

Wanneer je nog vragen hebt met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op.

Nederlands

Prijzen zijn exclusief BTW. Particulieren binnen de EU betalen 21% BTW. Zakelijke klanten buiten Nederland maar wel binnen de EU en alle klanten buiten de EU betalen automatisch geen BTW.